Klicka på siffrorna för att läsa mer.

Trädplantering ger hopp

Vi har valt att plantera träd i kaffeodlande länder. Förutom miljönytta ger trädplanteringen arbetstillfällen och bidrar därmed till ekonomisk utveckling i en region med många bönder utan ekonomiska resurser. I illustrationen ovan kan du läsa om några av de saker som trädplanteringen bidrar till.

Träden upptar och binder koldioxid från atmosfären, vilket bidrar till klimatnytta.
Näringsrikare jord, eftersom vissa trädarter berikar jorden med kväve som är ett livsviktigt näringsämne för alla växter.
Den biologiska mångfalden och ekosystem (växter och djur) gynnas.
Träden reglerar vattenflöden och binder jord, vilket förhindrar jordskred och översvämningar under regnperioder och bevarar vattnet i marken under torrperiod.
Träd och skog ger lägre och mer stabila temperaturer och inverkar positivt på det s.k. mikroklimatet.
Skogsavverkningen i området minskar eftersom projektet gör många småbrukare självförsörjande på ved.
Träden ger deltagande småbrukare inkomster i form av t ex. timmer, ved, honung och frukt.
Projektet reducerar fattigdom och ger förbättrad levnadsstandard.
Projektet bygger upp kapacitet och kunskap i samhället och hos individer att hantera sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.
Utökat entreprenörskap och företagsamhet, bland annat genom etablering av plantskolor.
Det finns resurser att installera effektiva spisar som sparar ved, ger bättre inomhusmiljö och bättre hälsa.